Subsidiereglement verhuis handelspand van buiten kernwinkelgebied naar binnen kernwinkelgebied

Artikel 1 – Doel

Deze subsidie heeft als doel de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied verder te verhogen door ondernemers te stimuleren om hun handelszaak te verhuizen naar het kernwinkelgebied.

De subsidie wordt uitsluitend uitbetaald indien het een handelszaak betreft die de uitstraling en de kwaliteit van het straatbeeld opwaardeert en de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat in het kernwinkelgebied verhoogt.

Artikel 2 – Definities

– handelszaak:

Detailhandel of horeca.

– leegstaand handelspand:

Elk vergund handelspand dat geen invulling heeft.

– handelaar:

De uitbater, natuurlijke of rechtspersoon van de handelszaak.

– verhuurder:

Persoon of rechtspersoon die tegen betaling en voor de duur van een geregistreerde handelshuurovereenkomst huurgenot van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied verschaft aan een huurder.

– huurder:

Persoon of rechtspersoon die aan de verhuurder huur betaalt via een geregistreerde handelshuurovereenkomst ten einde huurgenot te verkrijgen van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied met het oog er een handelszaak uit te baten.

– commerciële vloeroppervlakte:

Netto verkoopoppervlakte.

– kernwinkelgebied:

De zone zoals afgebakend op de onderstaande afbeelding en bestaande uit volgende straten:

* Nieuwstraat (alle huisnummers)

* Markt (alle huisnummers)

* Pas Van 1 tot 113 en van 2 tot 96

– verhuiskosten:

In de verhuiskosten zit omvat:

* Kosten verhuiswagen

* Reiniging van het in te nemen pand

* Interieurwerken aan het in te nemen pand (bijv. schilderen, nieuwe vloerbekleding)

* Inrichtingskosten voor het in te nemen pand (bijv. rekken/toonbanken); enkel vaste constructies

Artikel 3 – Voorwaarden

De subsidie kan aangevraagd worden op voorwaarde dat:

– dat aanvrager eigenaar/uitbater is van een bestaande en actieve handelszaak in Geel buiten het kernwinkelgebied, en deze handelszaak verplaatst naar het kernwinkelgebied;

– er na verhuis effectief een handelszaak wordt uitgebaat;

– er in het handelspand tot ten minste 4 jaar na de uitkering van de subsidie nog een handelszaak wordt uitgebaat;

– het handelspand stedenbouwkundig vergund is en conform de vergunning uitgevoerd is of geacht wordt stedenbouwkundig vergund te zijn;

– voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak.

Artikel 4 – Bedrag van de subsidie

Er wordt een eenmalige subsidie van 80% van de verhuiskosten – met een max. van 7.500 euro – toegekend aan diegene die een bestaande handelszaak verhuist naar het kernwinkelgebied van Geel.

Per jaar is vanuit het stadsbestuur een maximum budget van 30 000 euro voorzien, voor de periode 2018 – 2020.

Artikel 5 – Aanvraagprocedure

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door invulling van het daartoe voorziene aanvraagformulier. Dit formulier kan verkregen worden op de dienst Economie (Werft 20, 2440 Geel) of online via de website van stad Geel. Aanvragen mogen ingediend worden voor verhuisactiviteiten vanaf 1 september 2017.

Na invulling en ondertekening dient het formulier te worden bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, ter attentie van de dienst Economie (Werft 20, 2440 Geel).

Bij de aanvraag worden de nodige stavingsstukken gevoegd waaruit blijkt dat men voldoet aan de voorwaarden.